EN DE PL RU


10. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, Działanie 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych średnich przedsiębiorstw.

Więcej informacji o programie, oraz numery telefonów i adresy instytucji zajmujących się projektem na stronach:

www.lawp.eu

www.rpo.lubelskie.pl

Umowa o dofinansowanie numer 02.11-UDA-RPLU.01.03.00-06-138/11

Tytuł projektu: „Uruchomienie w Centrum Serwisowym ATS S.A. w Zamościu usługi śrutowania z zastosowaniem innowacyjnej technologii śrutowania i malowania ze znakowaniem blach i kształtowników”

Data podpisania umowy: 03.07.2013

Okres realizacji inwestycji: 01.07.2013 – 31.03.2014

Wydatki kwalifikowane: 5 050 000,00 zł, dofinansowanie 1 999 800,00 zł

Całkowity koszt projektu wynosi 6 211 500,00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR wynosi 1 699 830,00 PLN

Ogólnym celem projektu na poziomie wnioskodawcy jest poprawa konkurencyjności ATS S.A. poprzez nową inwestycję i wdrożenie innowacyjnej zintegrowanej technologii śrutowania z malowaniem i znakowaniem blach i kształtowników w powstającym Centrum Serwisowym ATS S.A. Realizacja projektu przyczynia się do realizacji celu RPO WL na lata 2007-2013. Jego wynikiem będzie pozytywny wpływ na zwiększenie konkurencyjności regionu. Projekt jest zorientowany na przełamanie występujących barier rozwojowych i stanowi rozszerzenie oferty gospodarczej regionu z wykorzystaniem jego wewnętrznych potencjałów. Realizacja projektu pozwoli na uruchomienie dodatkowej działalności usługowej i włączenie do oferty ATS usługi śrutowania, malowania, znakowania. Produkty te będą uzupełniać podstawową działalność ATS.