EN DE PL RU


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP,

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP , poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP, osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Więcej informacji o programie, oraz numery telefonów i adresy instytucji zajmujących się projektem na stronach:

www.parp.gov.pl
Dotacje na innowacje

Inwestujemy w waszą przyszłość

Umowa o dofinansowanie numer UDA-POIG.03.03.02-00-140/10-00

Tytuł projektu: „Przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej akcji ATS S.A. w celu pozyskania inwestora zewnętrznego.”

Data umowy: 22.05.2012

Okres realizacji inwestycji: 01-07-2012 – 31-10-2013

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 395 535,99 zł,

Wydatki kwalifikowalne: 1 119 779, 62 zł

kwota dofinansowania: 559 889,81 zł

w tym:

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 475 906,34 zł

ze środków Budżetu Państwa: 83 983,47 zł

Celem projektu będzie uzyskanie wsparcia dla przedsiębiorstwa ATS S.A. na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych oraz technologicznych o charakterze innowacyjnym. Głównym założeniem realizacji projektu ATS jest pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania w drodze pierwszej oferty publicznej dla innowacyjnej inwestycji realizowanej przez przedsiębiorstwo ATS S.A. Dzięki realizacji projektu firma planuje zakupić usługi doradcze, w ramach których usługodawca przygotuje spółkę ATS do przeprowadzenia procesu oraz niezbędnej dokumentacji dla pierwszej oferty publicznej akcji.