EN DE PL RU


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP,

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP , poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP, osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Więcej informacji o programie, oraz numery telefonów i adresy instytucji zajmujących się projektem na stronach:

www.parp.gov.pl

Umowa o dofinansowanie numer UDA-POIG.03.03.02-00-061/10-00

Tytuł projektu: „Przeprowadzenie oferty niepublicznej akcji ATS S.A. w celu pozyskania inwestora zewnętrznego.”

Data umowy: 31.01.2011

Okres realizacji inwestycji: 06-08-2010 – 31-01-2011

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 146 400,00 zł,

Wydatki kwalifikowalne: 120 000,00 zł

kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 51 000,00 zł

kwota dofinansowania ze środków Budżetu Państwa: 9 000,00 zł

Celem projektu było uzyskanie wsparcia dla ATS S.A. na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego. Głównym założeniem było skojarzenie i pozyskanie inwestorów prywatnych dla innowacyjnej inwestycji realizowanej przez przedsiębiorstwo ATS S.A.. W roku 2010 ATS rozpoczęła realizację zakrojonego na szeroką skalę innowacyjnego przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Serwisowego ATS S.A. w Zamościu. Dla spółki ATS S.A., będącej przedsiębiorstwem sektora MSP pozyskanie dofinansowania na tak duże przedsięwzięcie, będące w początkowej fazie realizacji, jest wysoce utrudnione. Dzięki realizacji projektu, w ramach zakupionych usług doradczych, ATS pozyskała analizy sytuacji finansowej i prezentację Przedsiębiorstwa dla potencjalnych inwestorów.