EN DE PL RU


ATS NWZA 1 grudnia 2022

ATS-strategia-podatkowa-2023

ATS-strategia-podatkowa-2022

ATS NWZA 1 grudnia 2022

ATS Walne 2022

ATS_20221229_F_Strategia podatkowa 2021_v02

ATS NWZA

Zawiadomienie WZ ATS

Zawiadomienie_Walne Zgromadzenie ATS_

wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji ATS1

wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji ATS2

ATS S.A.
Spółka Akcyjna
ul. Włocławska 131
87-100 Toruń

Toruń, 23.06.2014

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 09/06/2014 roku na dostawę Linii do trawienia ze zintegrowaną linią cięcia wzdłużnego.

Zamawiający ATS S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Włocławskiej 131, 87-100 Toruń, informuje, że dokonano rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dnia 09/06/2014 roku na dostawę Linii do trawienia ze zintegrowaną linią cięcia wzdłużnego.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostały złożone 3 oferty.

Po analizie przedłożonych ofert, jako Wykonawcę wybrano firmę, która spełniła wymagania formalne udziału w postępowaniu ofertowym oraz uzyskała największą ilość punktów, tj.:

Oferta 2014/137 z dnia 16.06.2014 roku, VIGANO S.R.L., Via Aldo Moro, 11-23843 Dolzago LC, Italy

Uzasadnienie: Vigano s.r.l. przedstawiło kompletną, zgodną z wymaganiami zapytania ofertowego oraz SIWZ ofertę, posiadającą najkorzystniejszą cenę, co było jedynym kryterium wyboru.

Prezes Zarządu ATS S.A.

Marcin Witczak

Toruń, 09.06.2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. ZAMAWIAJĄCY

ATS S.A., ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe:
realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  2007-2013,
Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-06-004/08-00.
Tytuł projektu:  Rozbudowa Przedsiębiorstwa ATS S.A. poprzez utworzenie Centrum Serwisowego

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje dostawę linii do trawienia ze zintegrowaną linią cięcia wzdłużnego dla stali gorącowalcowanej, która powinna spełniać następujące parametry techniczne:

1.1.Dostarczany materiał

Krąg - Niskie C, stal walcowana na gorąco
Szerokość - 900 do 1.600mm
Grubość - 1.50 do 6.00mm
Granica plastyczności - 280 Mpa (max)
UTS - 410 MPa (max)
Średnica wewnętrzna kręgu - 610/760/850mm
Średnica zewnętrzna kręgu - 1.000/2.100mm
Waga kręgu - 30.000kg

1.2. Produkty końcowe
Typ- wytrawiany, cięty, oliwiony
Przycięcie na każdą stronę - 10 do 30mm
Minimalna szerokość taśmy produkowana przez linię - 196 mm
Ilość cięć wzdłużnych - 7
Średnica wewnętrzna kręgu - 610mm
Średnica zewnętrzna kręgu - 1.000/2.000mm
Waga kręgu - 30.000kg

2. SPECYFIKACJA MEDIÓW

2.1. Energia elektryczna

Energia elektryczna (niskie napięcie) - 380 V, 3 fazy, 50 Hz
Zasilanie silnika, prąd zmienny - 380 V, 3 fazy, 50 Hz
Zasilanie pomocnicze ze sterowanego transformatora-220 V, 1 faza, 50 Hz
Zawory elektromagnetyczne - 24 VDC
Urządzenia polowe (wejścia PLC) - 24 VDC

2.2. Sprężone powietrze
Ciśnienie - 0.5 ÷ 0.7 MPa
Temperatura -  40 °C

2.3. Woda chłodząca
Ciśnienie - 0.3 - 0.4 MPa
Temperatura - 30 °C

2.4. Para wodna
Ciśnienie - 0.7 MPa
Temperatura - nasycona

3.0 WARUNKI DOSTAWY

a. Urządzenia
Linia musi zawierać, między innymi, niżej wymienione elementy. Wszelkie modyfikacje są dokonywane zgodnie z doświadczeniem i know how dostawcy.

 • Wejściowe i wyjściowe wózki kręgowe, w tym transport linowy;
 • Rozwijarka, sterowana hydraulicznie, napędzana silnikiem na prąd zmienny i przetwornikiem
 • Łuszczarka, uruchamiana hydraulicznie, rolka prowadząca, prowadnice centralne prostownicy
 • Nożyce wejściowe i wyjściowe, uruchamiane hydraulicznie z automatycznym sterowaniem odstępem
 • 3 zbiorniki do wytrawiania z systemem recyrkulacji kwasu i orurowaniem procesowym
 • 1 zbiornik do płukania, system 3-fazowy z systemem recyrkulacji i orurowaniem procesowym
 • Noże powietrzne
 • Układ wentylacji
 • Zestaw wałków gumowych, silnik elektryczny napędzany sterowanym przetwornikiem
 • Układ oczyszczania wody
 • Urządzenie do cięcia wzdłużnego/Urządzenie do cięcia złomu z automatycznym systemem zmiany nasadzanych noży
 • Zespół naciągania, typ plug roll
 • Blaty kontrolne
 • Olejarka wałkowa
 • Walce ciągnące deflektora ze blatem do gwintowania
 • Zwijarka z naciągiem, z łożyskiem umieszczonym na zewnątrz ze sterowaniem hydraulicznym
 • Układ hydrauliczny wejścia/wyjścia, ze sterownicami (zawory, pompy, zbiorniki itd.)
 • Układ elektryczny (silniki, przetworniki, płyty MCC)
 • dostawca pokryje odpowiednią powłoką gumową powierzchnię pod linią trawienia zgodnie z wymaganiami

b. Projekt linii, szczegółowy projekt ,nadzór nad budową, budowa, rozruch i szkolenie
c. Części wymienne i części zużywające się do oddania do eksploatacji potrzebne do obsługi linii
d. Dokumentacja, w tym:

 • Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji
 • Rysunki budowlane
 • Rysunki urządzeń
 • Schematy hydrauliczne i pneumatyczne
 • Schematy połączeń
 • Wykaz części zamiennych

e. Warunki dostawy
Cena za całość urządzeń na bazie CPT ZAMOŚĆ, oddanie do eksploatacji, nadzór nad budową, budowa, rozruch i szkolenie
Termin dostawy do określenia – CPT Zamość
Gwarancja: 12 miesięcy od rozpoczęcia obsługi/18 miesięcy od zakończenia dostawy Wymagania: przedstawione opisy dotyczą minimalnych wymagań technicznych – adekwatnych do wymagań Projektu. Oferent może zaproponować parametry lepsze lub równoważne.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oferent musi posiadać odpowiednie doświadczenie, wiedzę, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz sytuację finansową zapewniające realizację zamówienia.

5. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z DOSTAWCAMI

Marcin Witczak, e-mail: sekretariat@atstorun.pl, tel. +48 56 61 90 701

.......................................................
podpis i pieczęć Zamawiającego

Toruń, 09.06.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE
LINIA DO TRAWIENIA
ZE ZINTEGROWANĄ LINIĄ CIĘCIA WZDŁUŻNEGO

Działając w imieniu ATS S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń, zwracam
się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę:

Linii do trawienia
ze zintegrowaną linią cięcia wzdłużnego
dla stali gorącowalcowanej
Grubość blachy 1,5 – 6,00 mm
Szerokość blachy max. 1 600 mm

Zakupiona linia będzie elementem projektu „Rozbudowa Przedsiębiorstwa ATS S.A. poprzez utworzenie Centrum Serwisowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  2007-2013, Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w ramach umowy o dofinansowanie numer UDA-POIG.04.04.00-06-004/08-00.

Przed przystąpieniem do przygotowania oferty proszę o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty
z upoważnionym przedstawicielem ATS S.A. celem omówienia specyfikacji technicznej
oraz szczegółowych oczekiwań zamawiającego.

Osobami upoważnionymi do kontaktu w tym zakresie są:

 1. Marcin Witczak, e-mail: sekretariat@atstorun.pl, tel. +48 56 61 90 701

Oferty proszę składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach w terminie do dnia 23.06.2014, godz. 9.00 na adres spółki ATS S.A., ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń za pośrednictwem poczty, kuriera bądź osobiście na spotkaniu z osobą upoważnioną do kontaktu. Otwarcie ofert i wybór dostawcy w oparciu o przedstawione kryteria nastąpi w dniu 23.06.2014, godz. 10.00.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty). Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert. Wybrany oferent zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji związanej z Projektem minimum do 31.12.2025 roku, w szczególności dotyczy to: przedstawionych ofert, kopii faktur, protokołów dostawy towarów lub wykonania usług, udzielonych gwarancji i certyfikatów, dokumentów równoważnych. Firmy oferentów mogą być poddane w okresie obowiązkowej archiwizacji kontrolom instytucji udzielającej ich klientowi dotacji na realizację projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje powyższe warunki.

Przedstawiona oferta powinny zawierać następujące elementy:

 1. Dane oferenta (wskazane jest, aby oferta była sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczęcią firmową),
 2. Datę sporządzenia,
 3. Opis głównych parametrów, w odniesieniu do załączonej specyfikacji (SIWZ),
 4. Wartość oferty ze wskazaniem wartości netto oraz brutto (z VAT),
 5. Termin płatności oferowanej ceny,
 6. Termin ważności oferty, nie krótszy niż do 31.07.2014,
 7. Termin dostawy linii, nie później niż w ciągu 10 miesięcy od złożenia zamówienia,
 8. Wszelkie dodatkowe informacje, np.  warunki gwarancji, warunki dostawy, warunki
  i terminy płatności, możliwe upusty i rabaty, maksymalny termin dostawy.
 9. Dane osoby do kontaktu odnośnie oferty  (imię i nazwisko, adres  e-mail, telefon)

Niniejszym informuję,  iż wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

 1. Kryteria dopuszczające (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty z dalszej oceny):
  1. kompletność oferty w stosunku do powyższego zapytania,
  2. zgodność oferty z wymaganiami określonymi w SIWZ
 1. Kryteria wyboru (w nawiasie podano wagi):
  1. oferowana cena  (100%)

Planowana metodologia oceny ofert w oparciu o Kryteria wyboru oferty:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

Lp. Kryterium Liczba punktów (waga)
1. Kryterium 1 – Cena 100
SUMA 100

W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę PLN brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Liczba punktów oferty = cena oferty najniższej x 100
cena oferty ocenianej

Wartość ofert wyrażonych w walucie obcej zostanie ustalona z wykorzystaniem aktualnego średniego kursu NBP dostępnego na dzień otwarcia ofert.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyborze. Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna w siedzibie Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru dostawcy. Informacja o wyniku postępowania zostanie ponadto umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Oferta powinna zawierać informację o sposobie obliczenia ceny, wraz z wyszczególnieniem: ceny netto, podatku VAT, ceny brutto.
Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty). Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna w siedzibie Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru dostawcy.

English version:
Request for offer pickling line integrated with a slitting line
Terms of reference

Z poważaniem

Toruń, 21,03,2014

ZAPYTANIE OFERTOWE
O USŁUGI DORADCZE Z ZAKRESU BIEGŁYCH REWIDENTÓW
W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI I ANALIZ NIEZBĘDNYCH DO POZYSKANIA ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
W DRODZE PIERWSZEJ OFERTY PUBLICZNEJ

 Spółka ATS S.A. („Spółka”) działająca w sektorze handlu wyrobami hutniczymi planuje pozyskać zewnętrzne środki finansowe na realizację programu inwestycyjnego poprzez zaoferowanie inwestorom akcji nowej emisji Spółki w drodze pierwszej oferty publicznej przeprowadzanej na terenie Polski. Spółka planuje pozyskać z oferty publicznej  około 30 mln złotych.  Termin wprowadzenia akcji Spółki do obrotu zaplanowano na rok  2014

W związku z powyższym, działając w imieniu Spółki zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi doradcze w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym w działalności ATS S.A..

Oferty proszę składać w terminie do dnia .03.04.2014 roku do godz. 16.00 na adres spółki ATS S.A., ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń za pośrednictwem poczty, kuriera bądź osobiście.
Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie oferty ze strony ATS S.A. jest:  Marcin Witczak Prezes Zarządu, e-mail: marcin.witczak@atstorun.pl

Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu  04.04.2014 roku o godz. 15.00.

Przygotowana dokumentacja jest elementem projektu  nr WND-POIG.03.03.02-00-140/11, umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.03.02-00-140/11 w ramach POIG, lata 2007-2013, Działanie 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP, Poddziałanie 3.3.2. Wsparcie dla MSP, i powinna obejmować przygotowanie następującej dokumentacji i analiz:

 1. Audyt sprawozdania finansowego ATS S.A. na potrzeby prospektu emisyjnego, zakończony raportem z badania wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta ze sporządzonego sprawozdania,
 2. Audyt sprawozdania finansowego spółki zależnej na potrzeby prospektu emisyjnego, zakończony raportem z badania wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta ze sporządzonego sprawozdania,
 3. Audyt skonsolidowanego sprawozdania finansowego ATS S.A. na potrzeby prospektu emisyjnego, zakończony raportem z badania wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta ze sporządzonego sprawozdania,
 4. Identyfikacja różnic pomiędzy Polskimi Standardami Rachunkowości a Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej dla potrzeb przejścia na ewidencję i raportowanie zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zakończony raportem z identyfikacji,
 5. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za lata 2009, 2010, 2011 zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej utworzonego z przekształcenia  zbadanych sprawozdań finansowych według Polskich Standardów Sprawozdawczości (opinia i raport z badania),
 6. Badanie i wydanie raportu na temat prognoz finansowych przygotowanych przez emitenta na rok 2012 dla potrzeb prospektu,
 7. Sporządzenie części finansowej prospektu emisyjnego zawierającego historyczne dane finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta na ich temat, przygotowanie prezentacji danych finansowych za lata 2006-2011 i półrocze 2012 roku oraz przeprowadzenie weryfikacji zawartości prospektu pod kątem spójności danych finansowych zawartych w prospekcie, wraz z aktualizacją części finansowej prospektu.

Na opracowanej dokumentacji powinna być zamieszczona informacja o fakcie realizacji projektu ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8.12.2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.Urz. UE L 371 z 27.12.2006).
Przedstawiona oferta powinna zawierać następujące elementy:

 1. Nazwę i adres oferenta. Wskazane jest, aby oferta była sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczęcią firmową,
 2. Datę sporządzenia,
 3. Specyfikację zgodną z niniejszą ofertą,
 4. Proponowane wynagrodzenie, wraz z kalkulacją wynagrodzenia za przygotowanie poszczególnych dokumentów i analiz,
 5. Szacunkowy czas przygotowania poszczególnych dokumentów/analiz
 6. Termin płatności oferowanej ceny,
 7. Termin ważności oferty, nie krótszy niż 90 dni,
 • Opis posiadanej wiedzy i doświadczenia personelu w świadczeniu usług dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania.
 • Opis posiadanej wiedzy i doświadczenia personelu w dokonywaniu i wychodzeniu z inwestycji w spółki sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nie notowanych na rynku publicznym, w szczególności, opis wiedzy i doświadczenia w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wejścia na rynek oraz we wprowadzaniu instrumentów finansowych do obrotu na rynku,
 1. Inne dodatkowe informacje.

Niniejszym informuję, iż wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

 1. Kryteria dopuszczające (ich niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty z dalszej oceny):
  • kompletność oferty w stosunku do powyższego zapytania,
  • zgodność oferty z określonymi w niniejszym, zapytaniu wymaganiami,
  • wiedza i doświadczenie personelu w świadczeniu usług dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania.
  • wiedza i doświadczenie personelu w dokonywaniu i wychodzeniu z inwestycji w spółki sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nie notowanych na rynku publicznym, w szczególności, opis wiedzy i doświadczenia w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wejścia na rynek oraz we wprowadzaniu instrumentów finansowych do obrotu na rynku,
 1. Kryteria wyboru:
  • oferowana cena

Spółka ATS S.A. wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o powyższe kryteria i podpisze umowę z wybranym oferentem.

Z poważaniem

Marcin Witczak
Prezes Zarządu

Toruń, 21.03.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE
O USŁUGI DORADCZE
W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI I ANALIZ NIEZBĘDNYCH DO POZYSKANIA ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
W DRODZE PIERWSZEJ OFERTY PUBLICZNEJ

 

Spółka ATS S.A. („Spółka”) działająca w sektorze handlu wyrobami hutniczymi planuje pozyskać zewnętrzne środki finansowe na realizację programu inwestycyjnego poprzez zaoferowanie inwestorom akcji nowej emisji Spółki w drodze pierwszej oferty publicznej przeprowadzanej na terenie Polski. Spółka planuje pozyskać z oferty publicznej ok. 30 mln złotych. Spółka planuje wprowadzić akcje do obrotu w roku 2014.
W związku z powyższym, działając w imieniu Spółki zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi doradcze w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym w działalności ATS S.A..

Oferty proszę składać w terminie do dnia  03.04.2014 roku do godz. 16.00 na adres spółki ATS S.A., ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń za pośrednictwem poczty, kuriera bądź osobiście.
Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie oferty ze strony ATS S.A. jest:  Marcin Witczak, Prezes Zarządu, e-mail: marcin.witczak@atstorun.pl.
Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 04.04.2014 roku o godz. 15.00.

Przygotowana dokumentacja jest elementem projektu nr WND-POIG.03.03.02-00-140/11, umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.03.02-00-140/11, Działanie 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP, Poddziałanie 3.3.2. Wsparcie dla MSP i powinna obejmować przygotowanie następującej dokumentacji i analiz:

 1. Model finansowy i wycena Spółki,
 2. Projekt części biznesowej i ofertowej prospektu emisyjnego,
 3. Wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) o zatwierdzenie prospektu emisyjnego oraz inna, wymagana przez KNF w toku postępowania, dokumentacja (m.in. protokoły zmian do prospektu emisyjnego w związku z uwagami KNF do prospektu emisyjnego),
 4. Prezentacja na spotkania z inwestorami,
 5. Dokumentacja wymagana przy rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. „KDPW” (m.in. wniosek o rejestracje akcji w KDPW),
 6. Dokumentacja wymagana przy dopuszczeniu i wprowadzaniu akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „GPW” (m.in. wnioski o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW).

Na opracowanej dokumentacji powinna być zamieszczona informacja o fakcie realizacji projektu ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8.12.2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.Urz. UE L 371 z 27.12.2006)
Przedstawiona oferta powinna zawierać następujące elementy:

 1. Nazwę i adres oferenta. Wskazane jest, aby oferta była sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczęcią firmową,
 2. Datę sporządzenia,
 3. Specyfikację zgodną z niniejszą ofertą,
 4. Proponowane wynagrodzenie, wraz z kalkulacją wynagrodzenia za przygotowanie poszczególnych dokumentów i analiz,
 5. Szacunkowy czas przygotowania poszczególnych dokumentów/analiz
 6. Termin płatności oferowanej ceny,
 7. Termin ważności oferty, nie krótszy niż 90 dni,
 8. Opis posiadanej wiedzy i doświadczenia personelu w świadczeniu usług dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania.
 9. Opis posiadanej wiedzy i doświadczenia personelu w dokonywaniu i wychodzeniu z inwestycji w spółki sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nie notowanych na rynku publicznym, w szczególności, opis wiedzy i doświadczenia w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wejścia na rynek oraz we wprowadzaniu instrumentów finansowych do obrotu na rynku,
 10. Inne dodatkowe informacje.

Niniejszym informuję, iż wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

 1. Kryteria dopuszczające (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty z dalszej oceny):
  1. kompletność oferty w stosunku do powyższego zapytania,
  2. zgodność oferty z określonymi w niniejszym, zapytaniu wymaganiami,
  3. wiedza i doświadczenie personelu w świadczeniu usług dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania.
  4. wiedza i doświadczenie personelu w dokonywaniu i wychodzeniu z inwestycji w spółki sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nie notowanych na rynku publicznym, w szczególności, opis wiedzy i doświadczenia w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wejścia na rynek oraz we wprowadzaniu instrumentów finansowych do obrotu na rynku,
 2. Kryteria wyboru:
  1. oferowana cena

Spółka ATS S.A. wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o powyższe kryteria i podpisze umowę z wybranym oferentem.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Marcin Witczak

Toruń, dnia 06.02.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Oprogramowanie na potrzeby linii technologicznej do śrutowania i malowania ze znakowaniem

Działając w imieniu ATS S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na:

Oprogramowanie na potrzeby linii technologicznej do śrutowania i malowania ze znakowaniem

Oprogramowanie do automatycznego zarządzania procesem technologicznym śrutowania, w szczególności optymalizujące zużycie materiału – śrutu i farby.

Wśród najważniejszych funkcjonalności, jakie spełniać będzie musiało oprogramowanie, należy wymienić:

 • nakładanie farby tylko na elementy, które tego wymagają poprzez integrację oprogramowania z odczytem wysokości/gabarytu detalu i automatycznym ramieniem malarskim.

 • zarządzanie całym procesem posuwu i działania poszczególnych elementów linii przy wykorzystaniu programowalnego sterownika logicznego PLC.

Termin dostawy do 28.02.2014 r.

Okres opieki autorskiej: minimum 3 lata

Zakupione oprogramowanie na potrzeby linii technologicznej do śrutowania i malowania ze znakowaniem będzie elementem projektu pt. „Uruchomienie w Centrum Serwisowym ATS S.A. w Zamościu usługi śrutowania z zastosowaniem innowacyjnej technologii śrutowania i malowania ze znakowaniem blach i kształtowników” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw umowa o dofinansowanie nr 02.11-UDA-RPLU.01.03.00-06-138/11.

Przed przystąpieniem do przygotowania oferty proszę o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty
z upoważnionym przedstawicielem ATS S.A. celem omówienia specyfikacji oraz szczegółowych oczekiwań zamawiającego.

Osobami upoważnionymi do kontaktu w tym zakresie są:

 1. Marcin Witczak, e-mail: sekretariat@atstorun.pl

Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty). Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert. Wybrany oferent zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji związanej z Projektem minimum do 30.06.2025 roku, w szczególności dotyczy to: przedstawionych ofert, kopii faktur, protokołów dostawy towarów lub wykonania usług, udzielonych gwarancji i certyfikatów, dokumentów równoważnych. Firmy oferentów mogą być poddane w okresie obowiązkowej archiwizacji kontrolom instytucji udzielającej ich klientowi dotacji na realizację projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje powyższe warunki.

Przedstawiona oferta powinna zawierać następujące elementy:

 1. Dane oferenta, wskazane jest, aby oferta była podpisana i sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczęcią firmową,

 2. Datę sporządzenia oferty,

 3. Opis głównych funkcjonalności przedmiotu zamówienia, w szczególności wskazanych w SIWZ i zapytaniu ofertowym,

 4. Wartość oferty – wartość netto, wartość brutto, wartość podatku VAT

 5. Termin płatności oferowanej ceny,

 6. Termin ważności oferty, nie krótszy niż 30 dni,

 7. Termin dostawy – max. do 28.02.2014,

Miejsce dostawy:

CPT Oddział Zamość – Centrum Serwisowe ATS S.A.

Województwo Lubelskie

Miejscowość: Wysokie

Ulica: Stacja Kolejowa Zamość Bortatycze 403/3

 1. Wszelkie dodatkowe informacje, m.in. warunki gwarancji, warunki dostawy, warunki i terminy płatności, możliwe upusty i rabaty, maksymalny termin dostawy,

Oferty proszę składać w formie pisemnej w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie zawierającej pełną nazwę i adres Oferenta, nazwę i adres Zamawiającego w terminie do dnia 20 lutego 2014 roku do godz. 16:00 na adres spółki ATS S.A., ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń za pośrednictwem poczty, kuriera bądź osobiście na spotkaniu z osobą upoważnioną do kontaktu z dostawcami. Otwarcie ofert i wybór dostawcy w oparciu o przedstawione oferty nastąpi w dniu 21 lutego 2014 roku o godzinie 10:00.

Niniejszym informuję, iż wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

 1. Kryteria dopuszczające (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty
  z dalszej oceny):

  1. kompletność oferty w stosunku do powyższego zapytania ofertowego oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  2. zgodność oferty z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zapytaniu ofertowym

 1. Kryteria wyboru (w nawiasie podano wagi):

  1. oferowana cena (100%)

Z poważaniem

Prezes Zarządu ATS Spółka Akcyjna

Marcin Witczak

Toruń, dnia 06.02.2014

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

1. ZAMAWIAJĄCY

ATS S.A., ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe w ramach projektu pt. „Uruchomienie w Centrum Serwisowym ATS S.A. w Zamościu usługi śrutowania z zastosowaniem innowacyjnej technologii śrutowania i malowania ze znakowaniem blach i kształtowników” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw, umowa o dofinansowanie nr 02.11-UDA-RPLU.01.03.00-06-138/11.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje dostawę oprogramowania na potrzeby linii technologicznej do  śrutowania i malowania ze znakowaniem

Opis:
Oprogramowanie do automatycznego zarządzania procesem technologicznym śrutowania, w szczególności optymalizujące zużycie materiału – śrutu i farby.
Wśród najważniejszych funkcjonalności, jakie spełniać będzie musiało oprogramowanie, należy wymienić:

 • nakładanie farby tylko na elementy, które tego wymagają poprzez integrację oprogramowania z odczytem wysokości/gabarytu detalu i automatycznym ramieniem malarskim.
 • zarządzanie całym procesem posuwu i działania poszczególnych elementów linii przy wykorzystaniu programowalnego sterownika logicznego PLC.

Termin dostawy do 28.02.2014 roku
Okres opieki autorskiej: minimum 3 lata

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

5 OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z DOSTAWCAMI

Marcin Witczak, e-mail: sekretariat@atstorun.pl

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

Zgodnie z zapytaniem ofertowym. Oferty powinny zawierać wycenę oprogramowania. Oferty prosimy przesyłać drogą pocztową, kurierem lub dostarczyć osobiście na adres siedziby firmy. Termin ważności ofert nie powinien być krótszy niż 30 dni. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie zawierającej pełną nazwę i adres Oferenta, nazwę i adres Zamawiającego.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • Dane oferenta, wskazane jest, aby oferta była podpisana i sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczęcią firmową,
 • Datę sporządzenia oferty,
 • Opis głównych funkcjonalności przedmiotu zamówienia, w szczególności wskazanych w SIWZ i zapytaniu ofertowym
 • Wartość oferty – wartość netto, wartość brutto, wartość podatku VAT
 • Termin płatności oferowanej ceny,
 • Termin ważności oferty, nie krótszy niż 30 dni,
 • Termin dostawy – max. do 28.02.2014,

Miejsce dostawy:
CPT Oddział Zamość – Centrum Serwisowe ATS S.A.
Województwo Lubelskie
Miejscowość: Wysokie
Ulica: Stacja Kolejowa Zamość Bortatycze 403/3

 • Wszelkie dodatkowe informacje, m.in. warunki gwarancji, warunki dostawy, warunki i terminy płatności, możliwe upusty i rabaty, maksymalny termin dostawy
7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie do dnia 20 lutego 2014 roku, do godz. 16:00 w siedzibie Zamawiającego, osobiście na spotkaniu z osobą uprawnioną do kontaktu z dostawcami lub przesłać na adres spółki ATS S.A., ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń listem poleconym lub pocztą kurierską. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez rozpatrzenia.

8. KRYTERIA OCENY OFERTY

Niniejszym informuję,  iż wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

 • Kryteria dopuszczające (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty
  z dalszej oceny):

  • kompletność oferty w stosunku do powyższej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zapytaniu ofertowym
  • zgodność oferty z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zapytaniu ofertowym
 • Kryteria wyboru (w nawiasie podano wagi):
  • oferowana cena  (100%)

Planowana metodologia oceny ofert w oparciu o Kryteria wyboru oferty:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

Lp. Kryterium Liczba punktów (waga)
1. Kryterium 1 – Cena 100
SUMA 100

W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę PLN brutto,
a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Liczba punktów oferty = cena oferty najniższej x 100
cena oferty ocenianej

Wartość ofert wyrażonych w walucie obcej zostanie ustalona z wykorzystaniem aktualnego kursu sprzedaży NBP na dzień sporządzenia ofert.

9. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

Oferta powinna zawierać informację o sposobie obliczenia ceny, wraz z wyszczególnieniem: ceny netto,  stawki podatku VAT, kwoty podatku VAT, ceny brutto.

10. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna w siedzibie Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru dostawcy.

Prezes Zarządu ATS Spółka Akcyjna

Marcin Witczak

Toruń, 26.07.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

LINIA TECHNOLOGICZNA DO ŚRUTOWANIA I MALOWANIA ZE ZNAKOWANIEM

Działając w imieniu ATS S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę:

linii technologicznej do śrutowania i malowania ze znakowaniem:

Parametry:

- szerokość robocza linii minimalnie 2500mm,

- wysokość min elementów mogących zostać wyśrutowanych i pomalowanych przez linię 500mm,

-nośność min 2 tony na rolkę,

- poziom hałasu generowany przez turbinę nie większy jak 85 db.

Niezbędne wyposażenie:

Ciąg technologiczny do śrutowania i malowania składający się z następujących elementów:

- system transportu bocznego (załadunek)

- rolotok wejściowy do suszarki wstępnej (12 m)

- suszarka wstępna

- rolotok łączący suszarkę wstępną ze śrutownicą (3 m)

- śrutownica turbinowa

- system dmuchaw i szczotek do dokładnego oczyszczania obrabianych powierzchni z resztek śrutu

- system automatycznej detekcji wysokości detalu

- połączenie rurowe pomiędzy maszyną i filtrem (5m)

- rolotok łączący śrutownicę z komorą malarską (8 m)

- przenośnik ślimakowy do odzysku ścierniwa

- dodatkowe dmuchawy

- komora malarska

- system transportu przystosowany do mokrych elementów

- komora susząca

- rolotok wyjściowy z komory suszącej (12 m)

- system transportu bocznego (rozładunek)

- jednostki napędzające rolotoki

- sterownik PLC + ekran dotykowy + TELESERVICE ASSISTANCE do śrutownicy

- system nakładania znakowania blach logiem firmowym na końcu linii - urządzenie do znakowania pomalowanych blach i kształtowników

- jednostka filtrująca wyposażona w filtr śrutownicy turbinowej zbudowany z blachy stalowej tworzącej mocną obudowę, w której umieszczone są wkłady filtrujące, posiadający system elektroniczny, który monitoruje poziom zanieczyszczenia wkładów – zgodnie z atex

- systemem filtracji typu na sucho z filtrami z włókna szklanego o gęstości zmiennej i filtrami z włókna akrylowego, które gwarantują stopień filtracji nadmiarowo rozpylonej farby równy 95%

- oprogramowanie zarządzające całym procesem, optymalizujące ilość zużytego śrutu i farby.

- system odczytu gabarytów detali i most odczytujący promieniowanie podczerwone

- min. 8 szt. turbin o średnicy głowicy 350 mm; obudowa turbin wykonana ze spawanej grubej blachy ze specjalnego stopu; wewnętrzna część turbin zabezpieczona wymiennymi płytami żeliwnymi.; każda z turbin, wyposażona w 6 łopatek oraz w urządzenie nastawne do sterowania strugą ścierniwa; wał turbiny zmontowany na pyłoodpornych łożyskach; bezpośrednie przeniesienie napędu.

- separator do oddzielania większych nieczystości i pyłu od ścierniwa wyposażony w specjalny obrotowy bęben z wewnętrznym i zewnętrznym przenośnikiem ślimakowym do oddzielania zgorzeliny i większych nieczystości, podłączony bezpośrednio do cyklonu.

- pistolety automatyczne do malowania z systemem podawania farby bez użycia sprężonego powietrza

- system podawania farby bez zastosowania sprężonego powietrza, połączony w systemie zarządzania automatycznego przez PLC z odczytem promieniowania podczerwonego kierunkującego strumień automatycznie podawanej farby dokładnie na malowany przedmiot, sprzężony z systemem filtracji na sucho

- urządzenie elektroniczne do automatycznej kontroli wysokości szczotkowania profili komercyjnych, blach i płaskich belek bez wgłębień usztywniających i wypukłości wystających na zewnątrz - system zbudowany z bariery fotoelektronicznej z urządzeniem nadawczym / odbiorczym umieszczonym u wlotu śrutownicy.

- software połączony z odczytem przez bramki czujnikowe promieniowania podczerwonego

Wymagania: przedstawione opisy dotyczą minimalnych wymagań technicznych – adekwatnych do wymagań Projektu. Oferent może zaproponować parametry lepsze lub równoważne.

Zakupiona linia będzie elementem projektu „Uruchomienie w Centrum Serwisowym ATS S.A. w Zamościu usługi śrutowania z zastosowaniem innowacyjnej technologii śrutowania i malowania ze znakowaniem blach i kształtowników” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie: 1.3 współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej w ramach umowy o dofinansowanie numer 02.11-UDA-RPLU.01.03.00-06-138/11

Przed przystąpieniem do przygotowania oferty proszę o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty z upoważnionym przedstawicielem ATS S.A. celem omówienia specyfikacji technicznej oraz szczegółowych oczekiwań zamawiającego.

Osobami upoważnionymi do kontaktu w tym zakresie są:

Marcin Witczak, e-mail: sekretariat@atstorun.pl

Oferty proszę składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach zawierających pełną nazwę i adres Oferenta, nazwę i adres Zamawiającego w terminie do dnia 12.08.2013, godz. 9:00 na adres spółki ATS S.A., ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń za pośrednictwem poczty, kuriera bądź osobiście na spotkaniu z osobą upoważnioną do kontaktu. Otwarcie ofert i wybór dostawcy w oparciu o przedstawione kryteria nastąpi w dniu 12.08.2013 , godz. 10:00.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty). Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert. Wybrany oferent zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji związanej z Projektem minimum do 30.06.2025 roku, w szczególności dotyczy to: przedstawionych ofert, kopii faktur, protokołów dostawy towarów lub wykonania usług, udzielonych gwarancji i certyfikatów, dokumentów równoważnych. Firmy oferentów mogą być poddane w okresie obowiązkowej archiwizacji kontrolom instytucji udzielającej ich klientowi dotacji na realizację projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje powyższe warunki.

Przedstawiona oferta powinny zawierać następujące elementy:

 1. Dane oferenta (wskazane jest, aby oferta była sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczęcią firmową),

 2. Datę sporządzenia,

 3. Opis głównych parametrów, w odniesieniu do załączonej specyfikacji (SIWZ),

 4. Wartość oferty ze wskazaniem wartości netto oraz brutto (z VAT),

 5. Termin płatności oferowanej ceny,

 6. Termin ważności oferty, nie krótszy niż 90 dni,

 7. Termin dostawy linii, nie później niż w ciągu 5 miesięcy od złożenia zamówienia, transport CPT Oddział Zamość – Centrum Serwisowe ATS S.A.,

 8. Kwestie montażu linii – montaż gratis,

 9. Gwarancja minimum 24 miesiące,

 10. Wszelkie dodatkowe informacje, m.in. warunki gwarancji, warunki dostawy, warunki i terminy płatności, możliwe upusty i rabaty, maksymalny termin dostawy.

Niniejszym informuję, iż wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

 1. Kryteria dopuszczające (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty z dalszej oceny):

  • kompletność oferty w stosunku do powyższego zapytania,
  • zgodność oferty z wymaganiami określonymi w specyfikacji
 2. Kryteria wyboru (w nawiasie podano wagi):

  • oferowana cena (70%)
  • doświadczenie (30%)

Z poważaniem

ATS S.A.

Marcin Witczak

Prezes Zarządu

Toruń, 26.07.2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 1. ZAMAWIAJĄCY

  ATS S.A., ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń

 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  Zapytanie ofertowe:

  Zakupiona linia będzie elementem projektu „Uruchomienie w Centrum Serwisowym ATS S.A. w Zamościu usługi śrutowania z zastosowaniem innowacyjnej technologii śrutowania i malowania ze znakowaniem blach i kształtowników” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie: 1.3 współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej w ramach umowy o dofinansowanie numer 02.11-UDA-RPLU.01.03.00-06-138/11

 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  Zamówienie obejmuje dostawę linii technologicznej do śrutowania i malowania ze znakowaniem o następujących parametrach:

  - szerokość robocza linii minimalnie 2500mm,

  - wysokość min elementów mogących zostać wyśrutowanych i pomalowanych przez linię 500mm.

  - nośność min 2 tony na rolkę

  - poziom hałasu nie większy jak 85 db

  Niezbędne wyposażenie:

  Ciąg technologiczny do śrutowania i malowania składający się z następujących elementów:

  - system transportu bocznego (załadunek)

  - rolotok wejściowy do suszarki wstępnej (12 m)

  - suszarka wstępna

  - rolotok łączący suszarkę wstępną ze śrutownicą (3 m)

  - śrutownica turbinowa

  - system dmuchaw i szczotek do dokładnego oczyszczania obrabianych powierzchni z resztek śrutu

  - system automatycznej detekcji wysokości detalu

  - połączenie rurowe pomiędzy maszyną i filtrem (5m)

  - rolotok łączący śrutownicę z komorą malarską (8 m)

  - przenośnik ślimakowy do odzysku ścierniwa

  - dodatkowe dmuchawy

  - komora malarska

  - system transportu przystosowany do mokrych elementów

  - komora susząca

  - rolotok wyjściowy z komory suszącej (12 m)

  - system transportu bocznego (rozładunek)

  - jednostki napędzające rolotoki

  - sterownik PLC + ekran dotykowy + TELESERVICE ASSISTANCE do śrutownicy

  - system nakładania znakowania blach logiem firmowym na końcu linii - urządzenie do znakowania pomalowanych blach i kształtowników (np. tamponowy druk rotacyjny z formą drukową i tamponem w kształcie walców)

  - jednostka filtrująca wyposażona w filtr śrutownicy turbinowej zbudowany z blachy stalowej tworzącej mocną obudowę, w której umieszczone są wkłady filtrujące, posiadający system elektroniczny, który monitoruje poziom zanieczyszczenia wkładów – zgodnie z systemem atex

  - systemem filtracji typu na sucho z filtrami z włókna szklanego o gęstości zmiennej i filtrami z włókna akrylowego, które gwarantują stopień filtracji nadmiarowo rozpylonej farby równy 95%

  - oprogramowanie zarządzające całym procesem, optymalizujące ilość zużytego śrutu i farby.

  - system odczytu gabarytów detali i most odczytujący promieniowanie podczerwone

  - min. 8 szt. turbin o średnicy głowicy min 350 mm; obudowa turbin wykonana ze spawanej grubej blachy ze specjalnego stopu; wewnętrzna część turbin zabezpieczona wymiennymi płytami żeliwnymi.; każda z turbin, wyposażona w 6 łopatek oraz w urządzenie nastawne do sterowania strugą ścierniwa; wał turbiny zmontowany na pyłoodpornych łożyskach; bezpośrednie przeniesienie napędu.

  - separator do oddzielania większych nieczystości i pyłu od ścierniwa wyposażony w specjalny obrotowy bęben z wewnętrznym i zewnętrznym przenośnikiem ślimakowym do oddzielania zgorzeliny i większych nieczystości, podłączony bezpośrednio do cyklonu.

  - pistolety automatyczne do malowania z systemem podawania farby bez użycia sprężonego powietrza

  - system podawania farby bez zastosowania sprężonego powietrza, połączony w systemie zarządzania automatycznego przez PLC z odczytem promieniowania podczerwonego kierunkującego strumień automatycznie podawanej farby dokładnie na malowany przedmiot, sprzężony z systemem filtracji na sucho

  - urządzenie elektroniczne do automatycznej kontroli wysokości szczotkowania profili komercyjnych, blach i płaskich belek bez wgłębień usztywniających i wypukłości wystających na zewnątrz - system zbudowany z bariery fotoelektronicznej z urządzeniem nadawczym / odbiorczym umieszczonym u wlotu śrutownicy.

  - software połączony z odczytem przez bramki czujnikowe promieniowania podczerwonego

  Wymagania: przedstawione opisy dotyczą minimalnych wymagań technicznych – adekwatnych do wymagań Projektu. Oferent może zaproponować parametry lepsze lub równoważne.

 4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  Oferent lub producent, którego produkty oferuje oferent musi posiadać:

  - odpowiednie doświadczenie minimum 15 letnie w produkcji urządzeń do śrutowania i malowania

  - udokumentowane realizacje zintegrowanych linii do śrutowania i malowania minimalnie 5 w ciągu ostatnich 5 lat

  Oferent musi:

  - być zarejestrowany w Polsce i w ofercie potwierdzić, że prawem obowiązującym przy realizacji umowy dostawy maszyny będzie prawo polskie (producent urządzenia musi także potwierdzić, że w przypadku konfliktu dotyczącego np. napraw gwarancyjnych decydującym będzie prawo polskie)

  - posiadać wiedzę, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz sytuację finansową zapewniające realizację zamówienia i prowadzić czynną działalność przez okres powyżej 5 lat

  - potwierdzić w przypadku awarii maszyny reakcję, polegającą na wizycie serwisanta w miejscu zlokalizowania maszyny w ciągu maksymalnie 48h od zgłoszenia

 5. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z DOSTAWCAMI

  Marcin Witczak, e-mail: sekretariat@atstorun.pl

 6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

  Zgodnie z zapytaniem ofertowym. Oferty powinny zawierać wycenę linii technologicznej do śrutowania i malowania ze znakowaniem. Oferty prosimy przesyłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście na adres siedziby firmy. Termin ważności ofert nie powinien być krótszy niż 90 dni od daty złożenia oferty. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie zawierającej pełną nazwę i adres Oferenta, nazwę i adres Zamawiającego.

  Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  1. Dane oferenta (wskazane jest, aby oferta była sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczęcią firmową),

  2. Datę sporządzenia,

  3. Opis głównych parametrów, w odniesieniu do załączonej specyfikacji (SIWZ),

  4. Wartość oferty ze wskazaniem wartości netto oraz brutto (z VAT),

  5. Termin płatności oferowanej ceny,

  6. Termin ważności oferty, nie krótszy niż 90 dni,

  7. Termin dostawy linii, nie później niż w ciągu 5 miesięcy od złożenia zamówienia, transport CPT Oddział Zamość – Centrum Serwisowe ATS S.A.,

  8. Kwestie montażu linii – montaż gratis,

  9. Gwarancja minimum 24 miesiące,

  10. Wszelkie dodatkowe informacje, m.in. warunki gwarancji, warunki dostawy, warunki i terminy płatności, możliwe upusty i rabaty, maksymalny termin dostawy.

 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie do dnia 12.08.2013 do godziny 9:00 w siedzibie Zamawiającego, osobiście, na spotkaniu z osobą uprawnioną do kontaktu z dostawcami lub przesłać na adres listem poleconym lub pocztą kurierską. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez rozpatrzenia.

 8. KRYTERIA OCENY OFERTY

  Niniejszym informuję, iż wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

  1. 1. Kryteria dopuszczające (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty z dalszej oceny):
   • kompletność oferty w stosunku do powyższego zapytania,
   • zgodność oferty z wymaganiami określonymi w specyfikacji,
  2. 2. Kryteria wyboru:
   • oferowana cena (70%),
   • doświadczenie (30%)

  Planowana metodologia oceny ofert w oparciu o Kryteria wyboru oferty:

  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

  Lp. Kryterium Liczba punktów (waga)
  1. Kryterium 1 – Cena 70
  2. Kryterium 2 - Doświadczenie 30
  SUMA 100

  1. W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (70) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę PLN brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

  Liczba punktów oferty = cena oferty najniższej x 70
  cena oferty ocenianej

  2. W kryterium „Doświadczenie” najwyższą liczbę punktów (30) otrzyma oferta oferenta z największym doświadczeniem, zgodnie z opisem zawartym w punkcie 4 SIWZ – Warunki udziału w postępowaniu, informacjami o potencjalnym dostawcy maszyny zawartymi na ofercie.

  Doświadczenie, wartość wagowa oceny „doświadczenie”: 30%

  maksymalna ilość punktów: 30

  Elementy i wartości cząstkowe oceny „doświadczenie”:

  - Doświadczenie minimum 15 letnie w produkcji urządzeń do śrutowania i malowania: 0-20 pkt (punkty zostaną przyznane na podstawie oceny informacji wpisanych w formularzu ofertowym;).

  Najwyższą liczbę punktów (20) otrzyma oferta firmy posiadającej największe doświadczenie, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

  Liczba punktów oferty = Ilość lat doświadczenia z oferty ocenianej x 20
  Ilość lat doświadczenia z oferty firmy z największym doświadczeniem

  - Realizacje zintegrowanych linii do śrutowania i malowania - minimalnie 5 w ciągu ostatnich 5 lat: 0 – 10 pkt (punkty zostaną przyznane na podstawie oceny informacji wpisanych w formularzu ofertowym).

  Najwyższą liczbę punktów (10) otrzyma oferta firmy posiadającej największą liczbę realizacji zintegrowanych linii do śrutowania i malowania w ciągu ostatnich 5 lat, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

  Liczba punktów oferty = Liczba realizacji zintegrowanych linii do śrutowania i malowania w ciągu ostatnich 5 lat z oferty ocenianej x 10
  Liczba realizacji zintegrowanych linii do śrutowania i malowania w ciągu ostatnich 5 lat z oferty firmy z największą liczbą realizacji

  Wartość ofert wyrażonych w walucie obcej zostanie ustalona z wykorzystaniem aktualnego kursu sprzedaży NBP z dnia sporządzania ofert.

  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyborze. Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna w siedzibie Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru dostawcy. Informacja o wyniku postępowania zostanie ponadto umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

 9. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

  Oferta powinna zawierać informację o sposobie obliczenia ceny, wraz z wyszczególnieniem: ceny netto, podatku VAT, ceny brutto.

 10. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

  Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty). Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna w siedzibie Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru dostawcy.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

ATS S.A.

Marcin Witczak

Toruń, 21.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

O USŁUGI DORADCZE Z ZAKRESU DORADCÓW PRAWNYCH

W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI I ANALIZ NIEZBĘDNYCH DO

POZYSKANIA ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

W DRODZE PIERWSZEJ OFERTY PUBLICZNEJ

Działając w imieniu Spółki ATS SA zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na prawnicze usługi doradcze w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym w działalności ATS S.A.

Zakupiona usługi doradcze będą elementem projektu pt. „Przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej akcji ATS S.A. w celu pozyskania inwestora zewnętrznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP, Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP, osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 w ramach umowy o dofinansowanie numer UDA-POIG.03.03.02-00-140/11-00

Oferty proszę składać w terminie do dnia 4 kwietnia 2013 roku do godz. 9:00 na adres spółki ATS S.A., ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń za pośrednictwem poczty, kuriera bądź osobiście.

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie oferty ze strony ATS S.A. jest:

Katarzyna Małkowska, Specjalista ds. rozliczania projektów unijnych, tel. 501 711 960, e-mail:katarzyna.malkowska@atstorun.pl.

Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 4 kwietnia 2013 roku o godz. 10:00

Przygotowana dokumentacja będzie elementem projektu, dla którego Spółka otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach POIG, lata 2007-2013, Działanie 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP, Poddziałanie 3.3.2. Wsparcie dla MSP, i powinna obejmować przygotowanie następującej dokumentacji i analiz:

 1. Badanie Spółki pod kątem identyfikacji ryzyk oraz ujawnienia istotnych dla procesu informacji formalno-prawnych oraz wynikających z zawieranych umów, a dotyczących funkcjonowania i działalności Spółki, zakończone sporządzeniem części prawnej prospektu emisyjnego, wraz z protokołami zmian uwzględniających uwagi Komisji nadzoru Finansowego,

 2. Sporządzenie umowy submisji,

 3. Przygotowanie innej wymaganej dokumentacji transakcyjnej,

 4. Sporządzenie wymaganych opinii prawnych,

 5. Przygotowanie wytycznych dla komunikacji publicznej (publicity guidelines),

Na opracowanej dokumentacji powinna być zamieszczona informacja o fakcie realizacji projektu ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8.12.2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.Urz. UE L 371 z 27.12.2006)

Przedstawiona oferta powinna zawierać następujące elementy:

 1. Nazwę i adres oferenta. Wskazane jest, aby oferta była sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczęcią firmową,

 2. Datę sporządzenia,

 3. Specyfikację zgodną z niniejszym zapytaniem ofertowym

 4. Proponowane wynagrodzenie, wraz z kalkulacją wynagrodzenia za przygotowanie poszczególnych dokumentów i analiz

 5. Szacunkowy czas przygotowania poszczególnych dokumentów/analiz

 6. Termin płatności oferowanej ceny,

 7. Termin ważności oferty, nie krótszy niż 90 dni,

 8. Opis posiadanej wiedzy i doświadczenia personelu w świadczeniu usług dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania.

 9. Opis posiadanej wiedzy i doświadczenia personelu w dokonywaniu i wychodzeniu z inwestycji w spółki sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nie notowanych na rynku publicznym, w szczególności, opis wiedzy i doświadczenia w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wejścia na rynek oraz we wprowadzaniu instrumentów finansowych do obrotu na rynku,

 10. Inne dodatkowe informacje.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty). Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert. Wybrany oferent zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji związanej z Projektem minimum do 30.06.2025 roku, w szczególności dotyczy to: przedstawionych ofert, kopii faktur, protokołów dostawy towarów lub wykonania usług, udzielonych gwarancji i certyfikatów, dokumentów równoważnych. Firmy oferentów mogą być poddane w okresie obowiązkowej archiwizacji kontrolom instytucji udzielającej ich klientowi dotacji na realizację projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje powyższe warunki.

Niniejszym informuję, iż wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

 1. Kryteria dopuszczające (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty z dalszej oceny):

  • kompletność oferty w stosunku do powyższego zapytania,
  • zgodność oferty z określonymi w niniejszym zapytaniu wymaganiami,
  • wiedza i doświadczenie personelu w świadczeniu usług dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania.
  • wiedza i doświadczenie personelu w dokonywaniu i wychodzeniu z inwestycji w spółki sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nie notowanych na rynku publicznym, w szczególności, opis wiedzy i doświadczenia w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wejścia na rynek oraz we wprowadzaniu instrumentów finansowych do obrotu na rynku,
 2. Datę sporządzenia,

  • oferowana cena (100%)

Planowana metodologia oceny ofert w oparciu o Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

Lp. Kryterium Liczba punktów (waga)
1. Kryterium 1 – Cena 100
SUMA 100

W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę PLN brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Liczba punktów oferty = cena oferty najniższej x 100
cena oferty ocenianej

Wartość ofert wyrażonych w walucie obcej zostanie ustalona z wykorzystaniem aktualnego kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich Oferentów biorących udział w postępowaniu o wyborze konkretnego Wykonawcy. Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna w siedzibie Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru dostawcy. Informacja o wyniku postępowania zostanie ponadto umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

ATS S.A.

Marcin Witczak

Prezes Zarządu

Zapytanie ofertowe - linia do cięcia wzdłużnego w wersji PDF

Toruń,11.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

LINIA CIĘCIA WZDŁUŻNEGO

Działając w imieniu ATS S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę:

Linii do cięcia wzdłużnego (nowej lub używanej)

gorąco- i zimnowalcowanej blachy

grubość blachy: 1,4 mm – 8 mm

max. szerokość blachy: 1 600 mm

gwarancja min 24 miesiące od uruchomienia linii

Zakupiona linia będzie elementem projektu „Rozbudowa Przedsiębiorstwa ATS S.A. poprzez utworzenie Centrum Serwisowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w ramach umowy o dofinansowanie numer UDA-POIG.04.04.00-06-004/08-00.

Przed przystąpieniem do przygotowania oferty proszę o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty z upoważnionym przedstawicielem ATS S.A. celem omówienia specyfikacji technicznej oraz szczegółowych oczekiwań zamawiającego.

Osobami upoważnionymi do kontaktu w tym zakresie są:

Marcin Witczak, e-mail: sekretariat@atstorun.pl

Oferty proszę składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach w terminie do dnia 26.03.2013, godz. 9.00 na adres spółki ATS S.A., ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń za pośrednictwem poczty, kuriera bądź osobiście na spotkaniu z osobą upoważnioną do kontaktu. Otwarcie ofert i wybór dostawcy w oparciu o przedstawione kryteria nastąpi w dniu 26.03.2013, godz. 10.00.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty). Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert. Wybrany oferent zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji związanej z Projektem minimum do 30.06.2025 roku, w szczególności dotyczy to: przedstawionych ofert, kopii faktur, protokołów dostawy towarów lub wykonania usług, udzielonych gwarancji i certyfikatów, dokumentów równoważnych. Firmy oferentów mogą być poddane w okresie obowiązkowej archiwizacji kontrolom instytucji udzielającej ich klientowi dotacji na realizację projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje powyższe warunki.

ZAPYTANIE OFERTOWE

LINIA CIĘCIA WZDŁUŻNEGO

Przedstawiona oferta powinny zawierać następujące elementy:

 1. Dane oferenta (wskazane jest, aby oferta była sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczęcią firmową),

 2. Datę sporządzenia,

 3. Opis głównych parametrów, w odniesieniu do załączonej specyfikacji (SIWZ),

 4. Wartość oferty ze wskazaniem wartości netto oraz brutto (z VAT),

 5. Termin płatności oferowanej ceny,

 6. Termin ważności oferty, nie krótszy niż do 28.06.2013,

 7. Termin dostawy linii, nie później niż w ciągu 5 miesięcy od złożenia zamówienia,

 8. Wszelkie dodatkowe informacje, m.in. warunki gwarancji, warunki dostawy, warunki i terminy płatności, możliwe upusty i rabaty, maksymalny termin dostawy.

Niniejszym informuję, iż wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

 1. Kryteria dopuszczające (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty z dalszej oceny):
  • kompletność oferty w stosunku do powyższego zapytania,
  • zgodność oferty z wymaganiami określonymi w specyfikacji
 2. Kryteria wyboru (w nawiasie podano wagi):
  • oferowana cena (100%)

Z poważaniem

ATS S.A.

Marcin Witczak

Prezes Zarządu

Toruń,11.03.2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 1. ZAMAWIAJĄCY

  ATS S.A., ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń

 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  Zapytanie ofertowe:

  realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-06-004/08-00. Tytuł projektu: Rozbudowa Przedsiębiorstwa ATS S.A. poprzez utworzenie Centrum Serwisowego

 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  Zamówienie obejmuje dostawę linii cięcia wzdłużnego (nowej bądź używanej), która powinna spełniać następujące parametry techniczne:

  1. Materiał wejściowy
   • blacha gorącowalcowana, blacha zimnowalcowana
   • Grubość blachy: 1,4 – 8 mm
   • Szerokość blachy: 750 – 1 600 mm
   • Max. waga kręgu 30 000 Kg
  2. Materiał wyjściowy
   • Grubość blachy: 1,4– 8 mm
   • Szerokość blachy: 20 – 750 mm
  3. Prędkość linii: min. 80 m / min
  4. Gwarancja min. 24 miesiące od momentu uruchomienia linii

  Wymagania: przedstawione opisy dotyczą minimalnych wymagań technicznych – adekwatnych do wymagań Projektu. Oferent może zaproponować parametry lepsze lub równoważne.

 4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  Oferent musi posiadać odpowiednie doświadczenie, wiedzę, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz sytuację finansową zapewniające realizację zamówienia.

 5. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z DOSTAWCAMI

  Marcin Witczak, e-mail: sekretariat@atstorun.pl

 6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

  Zgodnie z zapytaniem ofertowym. Oferty powinny zawierać wycenę linii do cięcia. Oferty prosimy przesyłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście na adres siedziby firmy. Termin ważności ofert nie powinien być krótszy niż do dnia 28 czerwca 2013 roku. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie zawierającej pełną nazwę i adres Oferenta, nazwę i adres Zamawiającego.

  Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  1. Dane oferenta (wskazane jest, aby oferta była sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczęcią firmową),

  2. Datę sporządzenia,

  3. Opis głównych parametrów, w odniesieniu do załączonej specyfikacji (SIWZ),

  4. Wartość oferty ze wskazaniem wartości netto oraz brutto (z VAT),

  5. Termin płatności oferowanej ceny,

  6. Termin ważności oferty, nie krótszy niż do 28.06.2013,

  7. Termin dostawy linii, nie później niż w ciągu 5 miesięcy od złożenia zamówienia,

  8. Wszelkie dodatkowe informacje, m.in. warunki gwarancji, warunki dostawy, warunki i terminy płatności, możliwe upusty i rabaty, maksymalny termin dostawy.

 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie do dnia 26.03.2013r. do godziny 9:00 w siedzibie Zamawiającego, osobiście, na spotkaniu z osobą uprawnioną do kontaktu z dostawcami lub przesłać na adres listem poleconym lub pocztą kurierską. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez rozpatrzenia.

 8. KRYTERIA OCENY OFERTY

  Niniejszym informuję, iż wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

  1. Kryteria dopuszczające (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty z dalszej oceny):
   • kompletność oferty w stosunku do powyższego zapytania,
   • zgodność oferty z wymaganiami określonymi w specyfikacji
  2. Kryteria wyboru (w nawiasie podano wagi):
   • oferowana cena (100%)

  Planowana metodologia oceny ofert w oparciu o Kryteria wyboru oferty:

  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

  Lp. Kryterium Liczba punktów (waga)
  1. Kryterium 1 – Cena 100
  SUMA 100

  W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę PLN brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

  Liczba punktów oferty = cena oferty najniższej x 100
  cena oferty ocenianej

  Wartość ofert wyrażonych w walucie obcej zostanie ustalona z wykorzystaniem aktualnego średniego kursu NBP dostępnego na dzień otwarcia ofert.

  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyborze. Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna w siedzibie Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru dostawcy. Informacja o wyniku postępowania zostanie ponadto umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

 9. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

  Oferta powinna zawierać informację o sposobie obliczenia ceny, wraz z wyszczególnieniem: ceny netto, podatku VAT, ceny brutto.

 10. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

  Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty). Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna w siedzibie Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru dostawcy.

Z poważaniem

ATS S.A.

Marcin Witczak

Prezes Zarządu

Toruń, 28.06.2011

ZAPYTANIE OFERTOWE

SUWNICE

Działając w imieniu ATS S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń, zwracam
się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę:

czterech suwnic:

1) o dopuszczalnym udźwigu Q=40T i długości L=30 m – 1 szt.

2) o dopuszczalnym udźwigu Q=40T i długości L=21 m – 2 szt.

3) o dopuszczalnym udźwigu Q=16T i długości L=21 m – 1 szt.

Szczegółowy opis zamówienia przedstawia stanowiąca integralną część niniejszego zapytania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dn. 28.06.2011.

Zakupione suwnice będą elementami projektu „Rozbudowa Przedsiębiorstwa ATS S.A. poprzez utworzenie Centrum Serwisowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w ramach umowy o dofinansowanie numer UDA-POIG.04.04.00-06-004/08-00.

Przed przystąpieniem do przygotowania oferty proszę o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty
z upoważnionym przedstawicielem ATS S.A. celem omówienia specyfikacji technicznej
oraz szczegółowych oczekiwań zamawiającego.

Osobami upoważnionymi do kontaktu w tym zakresie są:

Katarzyna Rutecka, e-mail: kasia.rutecka@atstorun.pl, Tel. 501 871 882

Piotr Walas, e-mail: piotr.walas@atstorun.pl, Tel. 501 871 886

Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent jest związany z ofertą do końca terminu jej ważności.

W ofercie prosimy powołać się na niniejsze zapytanie ofertowe oraz dołączyć potwierdzenia otrzymania zapytania ofertowego (np. poprzez załączenie kopii zapytania z adnotacją „otrzymano w dniu…” i podpisem osoby upoważnionej). Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert.

Przedstawiona oferta powinny zawierać następujące elementy:

 1. Pełną nazwę oferenta (wskazane jest, aby oferta była sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczęcią firmową),
 2. Adres i siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP
 3. Datę sporządzenia oferty,
 4. Informacje techniczne o oferowanych urządzeniach, w odniesieniu do załączonej specyfikacji (SIWZ),
 5. Cenę oferty ze wskazaniem wartości netto oraz brutto (z VAT). Istotne jest, aby cena uwzględniała wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierała wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia (m.in. wszelkie koszty związane z montażem),
 6. Termin płatności oferowanej ceny,
 7. Termin ważności oferty, nie krótszy niż 30 dni,
 8. Termin dostawy suwnic, w odniesieniu do załączonej specyfikacji (SIWZ)
 9. Wszelkie dodatkowe informacje, m.in. warunki gwarancji, warunki dostawy, warunki i terminy płatności, możliwe upusty i rabaty, maksymalny termin dostawy.
 10. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi.
 11. Oferta powinna zawierać poniższe klauzule:

Zapoznaliśmy się ze specyfikacją przedmiotu i warunków zamówienia, przedstawioną w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.”,

Jesteśmy związani niniejszą ofertą do końca terminu jej ważności, określonego w ofercie, odpowiadającego warunkom Zamawiającego określonym w zapytaniu ofertowym.”,

Zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy z Zamawiającym w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.”

1. Kryteria dopuszczające (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty z dalszej oceny):

a. kompletność oferty w stosunku do powyższego zapytania,

b. zgodność oferty z wymaganiami określonymi w specyfikacji

2. Kryteria wyboru (w nawiasie podano wagi):

a. oferowana cena (80%)

b. termin płatności (20%)

Oferty proszę składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach w terminie do dnia 15.07.2011, godz. 9.00 na adres spółki ATS S.A., ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń za pośrednictwem poczty, kuriera bądź osobiście na spotkaniu z osobą upoważnioną do kontaktu. Otwarcie ofert i wybór dostawcy w oparciu o przedstawione kryteria nastąpi w dniu 15.07.2011, godz. 10.00.

Niniejszym informuję, iż wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

Protokół z wyboru oferty będzie dostępny w siedzibie Spółki ATS S.A. dla osób zainteresowanych. Zastrzegamy sobie prawo poinformowania o przebiegu postępowania wyboru oferty jedynie oferenta, którego oferta została wybrana.

Z poważaniem

Toruń, 15.07.2011

W dniu 15.07.2011 dokonano otwarcia ofert i wybrano najkorzystniejszą ofertę. Protokół z wyboru dostępny jest w siedzibie Spółki dla osób zainteresowanych.