EN DE PL RU


Ogólne Warunki Sprzedaży

dokonywanej przez ATS S.A. z siedzibą w Toruniu wersja obowiązująca od dnia 01.10.2013 r.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (dalej: OWS) mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych pomiędzy ATS S.A. z siedzibą w Toruniu, jako Sprzedawcą oraz Kupującymi.

 2. Użyte w OWS określenia oznaczają:

  1. Sprzedawca - ATS S.A. z siedzibą w Toruniu.
  2. Kupujący – przedsiębiorca będący drugą stroną umowy sprzedaży (kontrahent ATS S.A.), nabywający towar będący w ofercie Sprzedawcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
  3. Strony - Sprzedawca i Kupujący.
  4. Towar – wyroby i półprodukty stalowe sprzedawane przez ATS S.A. z siedzibą w Toruniu.
  5. Producent – producent towaru sprzedawanego przez ATS S.A.
  6. Oferta – złożone w formie pisemnej lub elektronicznej oświadczenie Sprzedawcy, zawierające informacje o oferowanym towarze, cenie i warunkach dostawy oraz ujawniające wolę zawarcia umowy przez Sprzedawcę.
  7. Zamówienie – złożone w formie pisemnej lub elektronicznej oświadczanie woli Kupującego wyrażające chęć zakupu towaru od ATS S.A.
  8. Potwierdzenie zamówienia - złożone w formie pisemnej lub elektronicznej oświadczanie woli Sprzedawcy wyrażające chęć zawarcia umowy sprzedaży z Kupującym i określające warunki umowy sprzedaży oraz skutkujące zawarciem umowy sprzedaży w dniu następnym po jego złożeniu pod warunkiem braku zastrzeżeń co do warunków umowy sprzedaży ze strony Kupującego złożonych w ciągu jednego dnia.
  9. Odbiorca – podmiot określony przez Kupującego, do którego dostarczane są towary zakupione przez Kupującego.
 3. Niniejsze OWS stanowią jedyne i wyczerpujące uregulowanie wiążące Strony w zakresie sprzedaży towarów oferowanych przez ATS SA w Toruniu.

 4. Postanowienia niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie wyraźnie i wyczerpująco uregulowanym w umowie w sposób odmienny.

§ 2 PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Każde zamówienie zawierać będzie co najmniej specyfikację zamawianego towaru (jego rodzaj, gatunek), wskazanie ilości, ceny, terminu płatności oraz miejsca i terminu odbioru towaru oraz warunki transportu i termin realizacji zamówienia. W przypadku braku niektórych elementów zamówienia Sprzedawca ma prawo żądać ich uzupełnienia. W przypadku nie podania terminu płatności lub miejsca odbioru towaru Sprzedawca ma prawo potwierdzić zamówienie i zawrzeć umowę sprzedaży; Strony ustalą wówczas brakujące informacje przed przystąpieniem do wykonania umowy sprzedaży.

 2. Złożenie kolejnego zamówienia przez Kupującego, który zawarł już wcześniej chociażby jedną umowę sprzedaży ze Sprzedawcą oznacza wyrażenie zgody na zastosowanie postanowień OWS.

 3. Zawarcie każdej umowy sprzedaży, także w trybie ofertowym, następuje w dniu następnym od dojścia do Kupującego potwierdzenia zamówienia Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy.

 4. Potwierdzenie zamówienia przesyłane będzie przez Sprzedawcę niezwłocznie po uzyskaniu informacji, że towar znajduje się na magazynie Sprzedawcy albo nie później niż w terminie 21 dni w przypadku konieczności pozyskania towaru od Producenta lub innego dostawcy Sprzedawcy . Przez okres 21 dni Strony są związane zamówieniem.

 5. Odpowiedź na zamówienie zawierająca dodatkowe lub odmienne warunki dotyczące ceny, terminu płatności, jakości i ilości towarów, miejsca i czasu odbioru towarów, nie jest potwierdzeniem zamówienia, ale ofertą sprzedaży, która powinna zostać bezwarunkowo przyjęta w terminie 3 dni, chyba, że treść oferty wskazuje możliwość jej przyjęcia w innym terminie.

 6. Dla ważności zawarcia umowy sprzedaży lub jej zmiany wszelkie oświadczenia woli wymieniane pomiędzy stronami powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie, ewentualnie za pośrednictwem faksu lub oficjalnie podanego adresu e-mail.

 7. Dla ważności zawarcia umowy sprzedaży lub jej zmiany wszelkie oświadczenia woli powinny wychodzić od osób działających z upoważnienia Sprzedawcy i Kupującego.

§ 3 CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI I LIMIT HANDLOWY

 1. Cena za sprzedany towar oraz termin i warunki jej zapłaty będą każdorazowo wskazane w potwierdzeniu zamówienia. Zapłata może następować jednocześnie z wydaniem towaru, albo w formie przedpłaty, albo z odroczeniem terminu płatności.
 2. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu drugiej Strony i wysłania ich pocztą bez pisemnego potwierdzenia odbioru. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług według stawek aktualnie obowiązujących.

 3. Zapłata następować będzie przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w fakturze. Dniem dokonania zapłaty będzie dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 4. Zapłata ceny wyrażonej w walucie obcej następuje w tej walucie, chyba, że Strony postanowią inaczej.

 5. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny w terminie określonym w potwierdzeniu zamówienia lub, gdy termin nie został tam wskazany, w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze VAT.
 6. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości lub części ceny za wydany towar, zapłaci on Sprzedawcy odsetki ustawowe za opóźnienie.
 7. Realizacja zamówień z odroczonym terminem zapłaty odbywa się po przyznaniu Kupującemu przez Sprzedawcę indywidualnego limitu handlowego, wskazującego maksymalny poziom zadłużenia Kupującego.
 8. Limit handlowy jest przyznawany Kupującemu przed zawarciem pierwszej umowy sprzedaży na podstawie złożonego wniosku o limit stanowiącego załącznik nr 1 do OWS oraz po ustanowieniu przez Kupującego zabezpieczeń. Wybór sposobu zabezpieczenia należy do Sprzedawcy.
 9. Zabezpieczeniem może być w szczególności:

  1. przyznany Kupującemu przez Ubezpieczyciela Sprzedawcy limit ubezpieczenia wierzytelności,
  2. ustanowiona na rzecz Sprzedawcy hipoteka na nieruchomościach Kupującego lub innego podmiotu wskazanego przez Kupującego,
  3. ustanowione na rzecz Sprzedawcy przewłaszczenie lub zastaw na środkach trwałych Kupującego lub innego podmiotu wskazanego przez Kupującego,
  4. ustanowione na rzecz Sprzedawcy przewłaszczenie lub zastaw na zapasach lub innych aktywach obrotowych Kupującego,
  5. ustanowiona na rzecz Sprzedawcy cesja wierzytelności Kupującego,
  6. wystawiona na rzecz Sprzedawcy gwarancja bankowa,
  7. wystawiona na rzecz Sprzedawcy nieodwołana akredytywa dokumentowa,
 10. Sprzedawca po przyznaniu Kupującemu limitu handlowego, może go zmienić lub cofnąć w każdym czasie, w szczególności, w przypadku:

  1. nie wywiązywania się Kupującego z postanowień zawartych umów sprzedaży,
  2. wygaśnięcia zabezpieczeń,
  3. powzięcia przez Sprzedawcę informacji o nieskuteczności posiadanego zabezpieczenia,
  4. powzięcia przez Sprzedawcę informacji o takim stanie zadłużenia Kupującego wobec innych kontrahentów, że ustanowione zabezpieczenia byłyby niewystarczające dla zabezpieczenia spłaty zobowiązań wobec Sprzedawcy z tytułu realizacji zamówień.
 11. Kupujący zobowiązuje się do natychmiastowego zawiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej o:

  1. złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, a także powodach stanowiących uzasadnienie tego wniosku,
  2. zmianie stanu prawnego firmy, jej nazwy lub właścicieli,
  3. każdej zmianie wpływającej na skuteczność ustanowionych zabezpieczeń (np. o sprzedaży dóbr mogących pokryć ewentualne zobowiązania),
  4. każdej wszczętej wobec Kupującego egzekucji,
  5. każdym zabezpieczeniu dokonanym na majątku Kupującego.
 12. W przypadku nie wypełnienia obowiązków informacyjnych wymienionych w § 3 ust. 11 przez Kupującego, Sprzedawca ma prawo jednostronnie odstąpić od zawartych, a niewykonanych umów sprzedaży oraz postawić w stan natychmiastowej wymagalności należności wynikające z umów, na podstawie których Sprzedawca dokonał już wydania towaru.

§ 4 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I WYDANIE TOWARÓW

 1. Wydanie towarów następuje w chwili dopełnienia przez Sprzedającego wszystkich czynności koniecznych do umożliwienia odbioru towarów Kupującemu lub Odbiorcy w miejscu przeznaczenia określonym w zamówieniu i potwierdzonym w potwierdzeniu zamówienia.

 2. Brak odbioru towaru nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty z tytułu dokonanego zakupu.

 3. Wydanie towarów następować będzie na warunkach określonych każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia, zgodnie z formułami INCOTERMS 2010.

 4. Termin i miejsce wydania towaru będzie określone każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia.

 5. Za datę wydania towaru uważa się każdorazowo moment wynikający z formuły handlowej INCOTERMS 2010, na podstawie której realizowana jest sprzedaż.

 6. W przypadku realizacji dostawy transportem samochodowym Sprzedawcy, obowiązują następujące zasady:

  1. Kupujący zapewnia, iż drogi dojazdowe do miejsca rozładunku gwarantują wjazd i wyjazd pojazdu ciężarowego,
  2. Kupujący zapewnia wszystkie środki i urządzenia umożliwiające niezwłoczny rozładunek pojazdu,
  3. Za rozładunek w całości odpowiada Kupujący. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie rozładunku,
  4. Sprzedawca może obciążyć Kupującego kosztami postoju z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
 7. Kupujący i Odbiorca zobowiązani są do starannego zbadania towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym i jakościowym. Podpisanie przez Kupującego lub Odbiorcę dokumentu odbioru towaru jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności towaru i jego parametrów z umową.

 8. Wszelkie przekazywane przez Sprzedawcę wraz z towarem atesty, aprobaty, świadectwa zgodności lub inne dokumenty wskazujące na jakość towaru, jego parametry i właściwości techniczne stanowią jedynie informację Sprzedawcy, że towar zgodnie z oświadczeniem Producenta został wykonany zgodnie ze wskazanymi w tych dokumentach kryteriami i znajdującymi zastosowanie normami technicznymi.

 9. W przypadku gdy Kupujący nie określi w zamówieniu wymaganych dokumentów, Sprzedający nie jest zobowiązany do ich dostarczenia.

 10. Wskazanie przez Kupującego Odbiorcy towaru jest jednoznaczne z upoważnieniem go do odbioru towaru, ze wszystkimi skutkami, takimi jakby towar odbierał Kupujący.

 11. Podczas realizacji zamówień, ze względu na rodzaj sprzedawanych towarów oraz jednostronnie deklarowaną ilość lub wagę towarów przez Producenta, Sprzedawca zastrzega sobie margines tolerancji wagi w realizacji zamówienia na poziomie 10% (in plus lub in minus) w stosunku do wagi całego zamówienia, chyba, że potwierdzenie zamówienia wskazuje inaczej. Takie uchybienie co do wagi nie będzie stanowić podstawy do reklamacji.

 12. Ilość towaru zamawiana jest i sprzedawana według następujących jednostek miary: 1 Mg (megagram) = 1 tona albo 1 metr bieżący albo 1 kg. Do sprzedaży w metrach bieżących przepisu § 4 ust. 11 nie stosuje się.

 13. Strony zastosują następujące zasady określenia wagi towaru:

  1. W przypadku, gdy towar będący przedmiotem sprzedaży jest oryginalnie zapakowany przez Producenta, strony przyjmują wagę rzeczywistą towaru podaną przez Producenta i zapisaną na metce identyfikującej dany towar. W przypadku braku metki Producenta strony przyjmują wagę rzeczywistą towaru wynikającą z ważenia dokonanego przez Sprzedawcę.
  2. W przypadku, gdy towar będący przedmiotem sprzedaży nie jest oryginalnie zapakowany przez Producenta lub został rozformowany i przedmiotem sprzedaży są poszczególne egzemplarze towaru wyjęte z oryginalnej paczki, strony przyjmują wagę teoretyczną, wynikającą z przelicznika sporządzonego na podstawie odpowiednich norm materiałowych dla poszczególnych towarów, dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.atstorun.pl w zakładce “PRZELICZNIKI”. W tym przypadku na wniosek Kupującego, Strony mogą także przyjąć wagę rzeczywistą towaru wynikającą z ważenia dokonanego przez Sprzedawcę.
 14. Realizacja zamówienia może zostać przez Sprzedawcę wstrzymana w przypadkach:

  1. Przekroczenia przez Kupującego poziomu zadłużenia wobec Sprzedawcy ponad maksymalnie przyznany limit handlowy. W takim przypadku termin realizacji zamówienia zostaje przez Sprzedawcę przesunięty o okres wyczekiwania na spłatę do takiego poziomu zadłużenia, aby pozwoliło to na realizację przedmiotowego zamówienia, w granicach przyznanego limitu,
  2. Wystąpienia opóźnienia w spłacie zobowiązań wobec Sprzedawcy przekraczającego 30 dni. W takim przypadku termin realizacji zamówienia zostaje automatycznie przesunięty o okres wyczekiwania na spłatę wszystkich przeterminowanych należności,
  3. Zmiany lub cofnięcia limitu handlowego z przyczyn wskazanych w § 3 ust. 10. W takim przypadku termin realizacji zamówienia zostaje automatycznie przesunięty do czasu ustanowienia przez Kupującego innego lub dodatkowego zabezpieczenia realizacji przedmiotowego zamówienia, zaakceptowanego przez Sprzedawcę. W przypadku braku ustanowienia przez Kupującego innego lub dodatkowego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania do ich ustanowienia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od dalszej realizacji przedmiotowego zamówienia, bez ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej, za wyjątkiem sytuacji, gdy pozostała część zamówienia realizowana będzie na zasadzie przedpłaty.
 15. Wstrzymanie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę w sytuacjach wymienionych w § 4 ust. 14 nie może stanowić zwłoki Sprzedawcy w realizacji zamówienia i nie powoduje prawa do wycofania się z przedmiotowego zamówienia przez Kupującego.

 16. Sytuacje opisane w § 4 ust. 14 stanowią nienależyte wykonanie umowy przez Kupującego i uprawniają Sprzedawcę do odstąpienia od umowy oraz dochodzenia zapłaty kary umownej zgodnie z postanowieniami § 6.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji ilościowych oraz jakościowych w odniesieniu do wad widocznych musi nastąpić w dniu wydania towaru i odnosić się musi do dokumentów przewozowych dotyczących danej dostawy.

 2. O wadach, których nie da się wykryć pomimo starannego zbadania, Kupujący ma obowiązek zawiadomić Sprzedawcę niezwłocznie po ich wykryciu, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wydania towaru.

 3. Wszelkie roszczenia z tytułu reklamacji wygasają po upływie 30 dni od dnia wydania towaru.

 4. Zgłaszanie niezgodności ilościowych i jakościowych podczas odbioru towaru wymaga sporządzenia protokołu rozbieżności i dokonania wpisu w dokumencie przewozowym, podpisanym przez przewoźnika.

 5. Do zgłoszenia reklamacji powinny być dołączone następujące dokumenty:

  1. kopia listu przewozowego,
  2. dokument zawierający dokładny opis towaru (zgodny z opisem podanym w zamówieniu), numer zamówienia, dokładna ilość reklamowanego towaru,
  3. protokół rozbieżności lub inny dokument opisujący w jaki sposób stan towaru odbiega od normy,
  4. żądanie Kupującego ( np. obniżenie ceny, wymiana towaru).
 6. Wszystkie reklamacje, zarówno co do ilości, jak i co do jakości, muszą być wyrażone w fizycznie mierzalnych wartościach.

 7. Nie będzie stanowić podstawy do reklamacji sytuacja, gdy ilość towaru faktycznie dostarczonego różnić się będzie od ilości wskazanej w dokumencie przewozowym nie więcej niż o 1 %.

 8. W przypadku zgłaszania niezgodności jakościowych na Kupującym spoczywa obowiązek wykazania niezgodności dostarczonego towaru z zamówieniem bądź normą materiałową.

 9. Za datę zgłoszenia reklamacji przyjmuje się każdorazowo datę pierwszego zgłoszenia do Sprzedawcy na piśmie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej informacji o istnieniu wady towaru.

 10. Kupujący zobowiązuje się wyodrębnić i udostępnić reklamowany towar Sprzedawcy do wglądu w stanie, w jakim znajdował się w dniu wydania, na każde jego wezwanie. W przypadku wykrycia wady ukrytej podczas procesu technologicznego Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać dalszego przetwarzania towaru. Jeżeli towar zostanie po zgłoszeniu niezgodności przetworzony, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru wygasa. Do czasu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Kupujący ma obowiązek powstrzymać się z dalszą sprzedażą towaru.

 11. Jeżeli któraś ze stron uzna, że dla oceny istnienia wad potrzebna będzie ekspertyza techniczna sporządzona przez niezależnego rzeczoznawcę, to obowiązek jej zlecenia ciąży na Kupującym. Wybór rzeczoznawcy nastąpi po uzgodnieniu przez obie strony. Sprzedawca zajmie stanowisko co do wadliwości towaru po udostępnieniu mu stosownej ekspertyzy.

 12. Koszty ekspertyzy, o której mowa w § 5 ust. 11, jak również wszelkie inne koszty związane z rozpatrzeniem reklamacji, w szczególności koszty podróży służbowych przedstawicieli Sprzedawcy i Kupującego, koszty wyodrębnienia, selekcji i badania reklamowanego towaru zostaną pokryte przez Strony według następujących zasad:

  1. w przypadku uznania reklamacji za zasadną, wszelkimi kosztami związanymi z reklamacją zostanie obciążony Sprzedawca,
  2. w przypadku odrzucenia reklamacji ze względu na jej bezzasadność wszelkie koszty związane z reklamacją poniesie Kupujący.
 13. Uwzględnienie, bądź odrzucenie reklamacji następować będzie w formie pisemnej, po zbadaniu reklamowanej partii towaru przez Sprzedawcę, ewentualnie po przeprowadzeniu ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę, zgodnie z § 5 ust. 11. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli wymiana towaru jest niemożliwa Sprzedawca ma prawo odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny, o ile została już ona uiszczona przez Kupującego.

 14. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi jeden miesiąc i liczony jest od daty otrzymania wszystkich dokumentów potwierdzających zasadność reklamacji. Termin ten może ulec wydłużeniu, w szczególności w sytuacji, gdy rozpatrzenie reklamacji uzależnione będzie od zasięgnięcia opinii rzeczoznawcy lub/ i uzupełnienia dokumentacji dotyczącej reklamacji.

 15. Zgłaszanie jakichkolwiek roszczeń przed organami państwa ze strony Kupującego z tytułu nienależytej jakość lub ilości towaru musi zostać poprzedzone procedurą reklamacyjną.

 16. Odszkodowanie za szkody wyrządzone Kupującemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości połowy ceny netto towaru objętego umową, przy czym Sprzedawca odpowiadać będzie jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe straty Kupującego oraz jeśli powstały one z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Sprzedawcy.

 17. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowej zapłaty ceny za wydany towar. W zależności od sposobu rozpatrzenia reklamacji zostanie wystawiony dokument księgowy, który będzie stanowił podstawę do rozliczenia pomiędzy stronami.

§ 6 KARY UMOWNE

 1. W przypadku zwłoki Kupującego w odbiorze towaru, zapłaci on Sprzedawcy karę umowną w wysokości 1 złoty polski za tonę nieodebranego towaru na dobę. W przypadku, gdy Sprzedawca wstrzyma się z wydaniem towaru Kupującemu z uwagi na zawinione przez niego okoliczności opisane w § 4 ust. 14 przyjmuje się, że Kupujący dopuszcza się zwłoki z odbiorem towaru i naliczona zostanie kara umowna w wysokości 1 złoty polski za tonę nieodebranego towaru na dobę, począwszy od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego wstrzymanie się z wydaniem towaru.

 2. Jeśli Kupujący nie dokona odbioru towaru w terminie 30 dni liczonych od ustalonej w umowie daty wydania towaru (także w sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 1 zd. 2), Kupujący zapłaci Sprzedawcy jednorazową karę umowną w wysokości 10% ceny nie odebranego w terminie towaru. Sprzedawca może również w tej sytuacji od umowy odstąpić. Odstąpienie przez Sprzedawcę od umowy nie zwalnia Kupującego od zapłaty zastrzeżonej kary umownej.

 3. W przypadku, gdy szkoda przewyższa zastrzeżone kary umowne Sprzedawca ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 7 SIŁA WYŻSZA

 1. Sprzedawca nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Kupującego lub wobec osób trzecich, jeśli w trakcie obowiązywania umowy sprzedaży zaistnieją okoliczności uniemożliwiające Sprzedawcy pełne albo częściowe wywiązanie się ze swoich zobowiązań, w szczególności takie jak: pożar, klęska żywiołowa, katastrofy ekologiczne, strajk, wojna, atak terrorystyczny, wszelkiego rodzaju działania wojskowe, blokada, zakaz eksportu lub importu, nałożenie antydumpingowych ograniczeń, działania podjęte przez jakiekolwiek władze lokalne lub państwowe, przerwy pracy w firmie Producenta dostarczającego towar Sprzedawcy.

 2. W przypadku zaistnienia sił wyższych, wykonanie umowy będzie zawieszone na czas trwania okoliczności uniemożliwiającej jej wykonanie.

 3. Strona, która znalazła się pod działaniem siły wyższej, powiadomi drugą stronę o tym zdarzeniu oraz o dacie tego zdarzenia i wpływie tego zdarzenia na zdolność wywiązania się ze swoich obowiązków określonych w umowie natychmiast po tym jak to zdarzenie zacznie mieć miejsce.

 4. Strona pozostająca pod działaniem siły wyższej dokona wszelkich starań aby złagodzić jego wpływ na wykonywanie swoich obowiązków określonych umową. Strona ta postara się powiadomić drugą stronę o zakończeniu tego zdarzenia tak szybko jak to jest możliwe i ponownie podejmie wykonywanie obowiązków określonych w umowie.

 5. Jeżeli działanie siły wyższej będzie trwać dłużej niż trzy miesiące, każda ze Stron będzie miała prawo od Umowy odstąpić bez konsekwencji odszkodowawczych.

§ 8 KLAUZULA POUFNOŚCI

 1. Kupujący obowiązany jest do zachowania w tajemnicy, nie ujawniania, nie przekazywania i nie wykorzystywania uzyskanych w związku lub przy okazji realizacji Umowy danych, informacji oraz warunków handlowych wynikających z Umowy, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy.

 2. Zakaz ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedawcy obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy, jak i po jej ustaniu.

 3. W przypadku naruszenia przez Kupującego nakazu zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, Sprzedawca ma prawo od Umowy odstąpić lub ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty odszkodowania według zasad ogólnych.

 4. Za tajemnice przedsiębiorstwa Sprzedawcy uważa się w szczególności wszelkie informacje, które nie zostały ujawnione z jego woli i nie są powszechnie znane oraz co, do których Kupujący został poinformowany o ich poufnym charakterze lub co, do których ze względu na ich rodzaj lub okoliczności Kupujący mógł przypuszczać, że są poufne.

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Sprzedawca ma prawo od umowy odstąpić, bez konieczności wyznaczania Kupującemu terminu dodatkowego na wykonanie zawartej umowy sprzedaży, w przypadku:

  1. zwłoki Kupującego w odbiorze towaru ponad 30 dni kalendarzowe,
  2. opóźnienia Kupującego w zapłacie za co najmniej jedną fakturę przekraczającego 30 dni,
  3. powtarzającego się naruszania przez Kupującego postanowień umowy lub OWS.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w § 9 ust. 1 wszelkie niespłacane zobowiązania Kupującego, wynikające z wcześniej zwartych umów sprzedaży i wystawionych do dnia odstąpienia od umowy faktur, stają się natychmiast wymagalne

§ 10 WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU, PRAWO WŁAŚCIWE

 1. Do umów zawieranych zgodnie z OWS w kwestiach nieuregulowanych zastosowanie będą mieć przepisy polskiego kodeksu cywilnego.

 2. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym podlegają jurysdykcji sądów polskich.

 3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Toruniu.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWS okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednie postanowienia w sposób skuteczny.

 2. Wszelkie zmiany niniejszych OWS wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. Wszelkie oświadczenia woli lub wiedzy o których mowa w OWS dla swej ważności i skuteczności muszą być wysyłane w formie pisemnej lub za pomocą środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, to jest faxu lub poczty elektronicznej. Za oficjalny adres poczty elektronicznej strony uznają każdy adres podany do kontaktu w kwestach sprzedaży na swoich stronach internetowych. Sprzedawca ma prawo zażądać od Kupującego lub Odbiorcy podania adresu poczty elektronicznej na druku stanowiącym załącznik nr 2 do OWS. Postanowienie to nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ważności czynności prawnych ze względu na dochowanie ich formy.

 4. Niniejsze OWS podane są do wiadomości i dostępne dla kontrahentów Sprzedawcy na stronie internetowej www.atstorun.plzakładka WARUNKI WSPÓŁPRACY. O wszelkich zmianach OWS Sprzedawca informuje Kupującego publikując treść zmian na stronie www.atstorun.pl zakładka WARUNKI WSPÓŁPRACY.

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie limitu handlowego.
 2. Oświadczenie o adresie poczty elektronicznej.

Podpisane i zaakceptowane przez:

Zarząd ATS S.A. z siedzibą w Toruniu